"Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт зохион байгуулагдаж байна.

"Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр холимог бүлэгт боловсрол нөхөн олгох сургалт зохион байгуулж буй насан туршийн боловсролын багш нарын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 01-03-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Тус сургалтад нийслэлийн 8 дүүргийн НТБТ-ийн багш, арга зүйч, нийгмийн ажилтнууд хамрагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд