“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Говь-Алтай аймагт зохион байгуулагдаж байна.

“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Говь-Алтай аймагт зохион байгуулагдаж байна.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монгол банк, Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төв, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Говь-Алтай аймгийн Монгол банкны салбар хамтран 2018 оны 05-р сарын 14-16-ны өдрүүдэд тус аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш, аймгийн ЗДТГ, арилжааны банкны төлөөлөл, сэтгүүлчдийг уг сургалтад хамруулж байна.

Сэтгэгдлүүд