Дорнод, Хэнтий аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг Холимог бүлэг, дүйцсэн хөтөлбөрийн чиглэлээр чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдана.

Дорнод, Хэнтий аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг Холимог бүлэг, дүйцсэн хөтөлбөрийн чиглэлээр чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдана.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс Насан туршийн боловсролын бүх багш нарыг холимог бүлэг, дүйцсэн хөтөлбөрийн чиглэлээр чадавхжуулахаар төлөвлөж байна. Тус ажлын хүрээнд дээрх аймгуудад "Холимог бүлэг, дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын багш бэлтгэх" сургалтыг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

  • Дорнод аймагт 2018 оны 06-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд,
  • Хэнтий аймагт 2018 оны 06-р сарын 16-17-ны өдрүүдэд

Сэтгэгдлүүд