"Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

"Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд Архангай аймагт амжилттай зохион байгуулж Архангай, Завхан аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш нар хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд