Монгол улсын иргэн бүр суурь боловсрол заавал эзэмших үүрэгтэй.

Монгол улсын иргэн бүр суурь боловсрол заавал эзэмших үүрэгтэй.

Монгол улсын иргэн бүр суурь боловсрол заавал эзэмших үүрэгтэй.

Сэтгэгдлүүд