Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-05-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Өлзийт суманд зохион байгуулж Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш нар хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд