Сүхбаатар аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

Сүхбаатар аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 10, 11-ний өдрүүдэд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд зохион байгуулж тус аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш нар хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд