Нийслэлийн НТБ-ын төвүүдийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

Нийслэлийн НТБ-ын төвүүдийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" сургалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр зохион байгуулж, нийслэлийн 8 дүүргийн насан туршийн боловсролын төвийн багш нар хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд