Хөвсгөл аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Хөвсгөл аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" сургалт 2018 оны 10 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд зохион байгуулагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд