Төв аймгийн НТБ-ын багш нар туршлага судаллаа.

Төв аймгийн НТБ-ын багш нар туршлага судаллаа.

Насан туршийн боловсролын төвүүдийн сургалт, үйл ажиллагааны чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, багш нарыг чадавхжуулах, туршлага судлах зорилгоор 2018 оны 12-р сарын 24-ний өдөр Төв аймгийн НТБ-ын багш нар НТБҮТ-д сургалтад хамрагдаж, Хан-Уул дүүргийн НТБТ-ийн туршлагийг судаллаа.

Сэтгэгдлүүд