БСШУСЯ-ны Ерөнхий боловсролын бодлогын газраас 2018 онд боловсруулан гаргасан дүрэм журам, бодлогын баримт бичгүүд

БСШУСЯ-ны Ерөнхий боловсролын бодлогын газраас 2018 онд боловсруулан гаргасан дүрэм журам, бодлогын баримт бичгүүд

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яамны Ерөнхий боловсролын бодлогын газраас 2018 онд боловсруулан батлуулсан дүрэм журам, бодлогын баримт бичиг /нийт 24/ -ийг эмхэтгэн хүргүүлж байна. Үүнд:

Баримт бичгийн нэр

Дугаар

Огноо

Хуудасны дугаар

1

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний жишиг шаардлага, үлгэрчилсэн загвар, хэрэглэх зөвлөмж

А/155

2018 оны 03 дугаар сарын 29

5

2

“Бага, суурь бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулах журам”

А/168

2018 оны 04 дүгээр сарын 03

29

3

“Аюулгүй амьдрах ухаан”-ы сургалтын хөтөлбөр

А/181

2018 оны 4 дүгээр сарын 06

34

4

“Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин ба дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам”

А/239

2018 оны 05 дугаар сарын 01

35

5

“Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм”

А/243

2018 оны 05 дугаар сарын 01

42

6

“Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 

А/369

2018 оны 6 дугаар сарын 13

51

7

“Хичээлийн жилийн бүтэц шинэчлэн батлах тухай”

А/381

2018 оны 6 дугаар сарын 15

56

8

“Сургуулийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө”

А/398

2018 оны 6 дугаар сарын 22

59

9

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”

А/425

2018 оны 6 дугаар сарын 29

65

10

“Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай”

А/453

2018 оны 6 дугаар сарын 15

73

11

Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги удирдсан багшийн журналын загвар

А/460

2018 оны 07 дугаар сарын 10

77

12

Эрүүл мэндийн сургалтын хөтөлбөр

А/467

2018 оны 7 дугаар сарын 30

78

13

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин дахь Хүүхэд хамгааллын бодлого”

А/476

2018 оны 7 дугаар сарын 31

79

14

Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөө

А/491

2018 оны 08 дугаар сарын 06

87

15

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох аргачлал

А/549

2018 оны 8 дугаар сарын 30

92

16

Цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх журам

А/608

2018 оны 9 дүгээр сарын 28

95

17

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах журам

А/612

2018 оны 10 дугаар сарын 1

99

18

“Хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай”

А/747

2018 оны 11 дүгээр сарын 29

104

19

Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам

А/762

2018 оны 12 дугаар сарын 04

107

20

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар, загвар батлах тухай”

А/773

2018 оны 12 дугаар сарын 06

112

21

Мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

А/812

2018 оны 12 дугаар сарын 20

113

Засгийн газрын бусад гишүүдтэй хамтран баталсан тушаал

22. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай”

23. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх заавар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар коммисын шийдвэрийн маягт, хүүхдийн хувийн хэрэг хөтлөх маягт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүртгэлийн маягт батлах тухай”

24. Үлгэрчилсэн загвар, жагсаалт батлах тухай “Хүүхдийн цэцэрлэгийн эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургуулийн эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургуулийн сэтгэл зүйчийн ажлыг байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эрүүл мэндийн кабинетэд байх шаардлагатай эм, багаж хэрэгслийн жагсаалт”

Эдгээр дүрэм журам, баримт бичгүүдийг эндээс татаж авч албан хэрэгцээндээ хэрэглэж болно. 

Эх сурвалж: https://mecss.gov.mn/

Сэтгэгдлүүд