“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдаж байна.

“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдаж байна.

Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд “Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Өмнөговь аймагт үргэлжилж байна.
БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монголбанк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан болон Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд Даланзадгад хотод зохион байгуулж, сумдын Насан туршийн боловсролын төвийн 19 багш нар хамрагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд