Монголбанкны Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төв, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн төлөөллүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Монголбанкны Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төв, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн төлөөллүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд НТБ-ын багш нарыг сургагч багшаар бэлтгэж байгаа явц, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдөж байгаа ажлууд, орон нутгуудад хийгдэх нөлөөллийн ажлууд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл хүргэх, ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх ажлуудыг эрчимжүүлэх талаар НТБҮТ-ийн захирал Л.Болортунгалаг, Монголбанкны Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвийн захирал Б.Одонтунгалаг болон ажлын хэсгийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд