Модулийн агуулгыг шинэчлэн боловсруулав.

Модулийн агуулгыг шинэчлэн боловсруулав.

Монгол дахь Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн “Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн дэд төслийн хүрээнд НТБҮТ “Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй” модулийн агуулгыг багш нарын хэрэгцээнд үндэслэн баяжуулж шинэчлэн боловсрууллаа. Тус модульд сургуулийн гадна буй хүүхдүүдийг илрүүлэх судалгааны арга зүй, асуулгын маягт, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах ганцаарчилсэн сургалтын үлгэрчилсэн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг онол, арга зүйн асуудлыг тусгасан болно.

Сэтгэгдлүүд