"Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр"

"Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр"

"Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр".
Насан туршийн боловсролын төвүүдийн 2019 оны эхний хагас жилд зохион байгуулсан санхүүгийн сургалтын мэдээлэл.

Сэтгэгдлүүд