"Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй" сэдэвт сургалт боллоо.

"Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй" сэдэвт сургалт боллоо.

ЯХИС-ийн "Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь" төслийн хүрээнд "Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй" сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг 2019 оны 8 дугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.
Уг сургалтад дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулж буй Өвөрхангай, Ховд аймаг болон нийслэлийн БЗД, СХД, ЧД-ийн НТБТ-ийн багш нар хамрагдаж мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлж байна.

Сэтгэгдлүүд