ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН МОДУЛИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРТ ОРУУЛАН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ЗАР

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН МОДУЛИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРТ ОРУУЛАН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ЗАР

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН МОДУЛИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРТ ОРУУЛАН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ЗАР

Тавигдах шаардлага:
1. МТ болон холбогдох салбарын магистр, түүнээс дээш зэрэгтэй байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээ хийх эрхтэй бол давуу талтай,
3. МТ болон холбогдох салбарт ажилласан 8-аас доошгүй жилийн туршлагатай байна. 
4. Том хэмжээний систем үүсгэж ажиллаж байсан туршлагатай байна. 
5. Том хэмжээний төсөлд оролцож байсан туршлагатай байна.
6. Холбогдох чиглэлээр онол болон практикийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай
7. Системийн архитектурын мэдлэг, туршлагатай
8. Мэдээллийн системийн зохион байгуулалт ба удирдлагын зохих түвшний мэдлэг, туршлагатай
9. Холбогдох чиглэлээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ямар нэгэн сертификаттай байвал давуу тал болно.
____________________________________________

Тавигдах шаардлага:
1. МТ болон холбогдох салбарын бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй байна.
2. Дунд хэмжээний байгууллагад загвар, дизайн холбоотой ажилласан 5-аас доошгүй жилийн туршлагатай байна. 
3. Системийн интерпейс боловсруулах ажил хийж байсан туршлагатай байна.
4. Холбогдох чиглэлээр 2-оос доошгүй системийг хийж байсан 
5. Холбогдох чиглэлээр онол болон практикийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай
6. Системийн архитектурын мэдлэг, туршлагатай
7. Системийн зохион байгуулалт ба удирдлагын зохих түвшний мэдлэг, туршлагатай
8. Дизайнд дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх чадвартай
9. Холбогдох чиглэлээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ямар нэгэн сертификаттай байвал давуу тал болно. 
____________________________________________

Тавигдах шаардлага:
1. МТ болон холбогдох салбарын магистр, түүнээс дээш зэрэгтэй байна.
2. МТ болон холбогдох салбарт ажилласан 5-аас доошгүй жилийн туршлагатай байна. 
3. Том хэмжээний төсөлд оролцож байсан туршлагатай байна.
4. Холбогдох чиглэлээр онол болон практикийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай
5. Системийн архитектурын мэдлэг, туршлагатай
6. Мэдээллийн системийн зохион байгуулалт ба удирдлагын зохих түвшний мэдлэг, туршлагатай
7. Холбогдох чиглэлээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ямар нэгэн сертификаттай байвал давуу тал болно.
8. Цахим сургалттай холбоотой гэрээт ажил, төсөлд оролцож байсан туршлагатай

Сэтгэгдлүүд