ХУД-ийн Насан туршийн боловсролын төв, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран ЕБС-ийн сурагчид нөхөн үржихүйн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа.

ХУД-ийн Насан туршийн боловсролын төв, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран ЕБС-ийн сурагчид нөхөн үржихүйн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа.