"Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй" сэдэвт сургалт боллоо.

ЯХИС-ийн "Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь" төслийн хүрээнд "Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй холимог бүлэгт зохион байгуулах арга зүй" сургалтыг шинэчилсэн модулийн агуулгаар 2019 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа.
Уг сургалтад төсөл хэрэгжиж буй Өвөрхангай, Ховд аймаг болон нийслэлийн БЗД, СХД, ЧД-ийн НТБТ-ийн багш, сургалтын менежер, захирал нар хамрагдаж мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүллээ.