“Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн сургалтын хөтөлбөр”, "Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын модуль"-д ТХБ-ын үзэл санаа, агуулгыг тусгах, зөвлөмж боловсруулах ажлын зар

“Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн сургалтын хөтөлбөр”, "Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын модуль"-д ТХБ-ын үзэл санаа, агуулгыг тусгах, зөвлөмж боловсруулах ажлын зар

Зөвлөхүүд
Тавигдах шаардлага
1. Зөвлөх багийн гишүүд нь боловсролын болон шинжлэх ухааны байгууллага, судалгааны байгууллагад 10 ба түүнээс дээш ажилласан туршлагатай байх
2. Зөвлөх багийн гишүүд нь магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэг цолтой байх
3. Зөвлөх багийн гишүүд нь ТХБ/ТХ/НХ-ийн чиглэлээр сургалтын модуль, гарын авлага боловсруулж байсан туршлагатай байх
4. Зөвлөх багийн гишүүд нь олон улсын төсөл, хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн боловсрол, тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан туршлагатай байх
5. Гишүүд нь үндэсний хэмжээнд сургалт, сурталчилгаа хэлэлцүүлэг явуулж байсан туршлагатай байх 
_______________________________________________
Багийн ахлагч
Тавигдах шаардлага
1. Багийн ахлагч нь боловсролын болон шинжлэх ухааны байгууллага, судалгааны байгууллагад 10 ба түүнээс дээш ажилласан туршлагатай байх;
2. Багийн ахлагч нь магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэг цолтой байх
3. Багийн ахлагч нь “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөр”, дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын модуль, гарын авлага боловсруулж байсан туршлагатай байх
4. Багийн ахлагч нь ТХБ/ТХ/НХ-ийн чиглэлээр сургалтын модуль, гарын авлага боловсруулж байсан туршлагатай байх;
5. Багийн ахлагч нь үндэсний хэмжээнд сургалт, сурталчилгаа хэлэлцүүлэг явуулж байсан туршлагатай байх 
6. Багийн ахлагч нь Монгол, Англи хэл дээр бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх
_______________________________________________
Боловсруулах багийн гишүүд
Тавигдах шаардлага
1. Боловсруулах багийн гишүүд нь боловсролын болон шинжлэх ухааны байгууллага, судалгааны байгууллагад 5 ба түүнээс дээш ажилласан туршлагатай байх
2. Боловсруулах багийн гишүүд нь магистр болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэг цолтой байх
3. Боловсруулах багийн гишүүд нь ТХБ/ТХ/НХ-ийн чиглэлээр сургалтын модуль, гарын авлага боловсруулж байсан туршлагатай байх