Тэгш хамран сургалттай, эрүүл чанартай сургалтын орчин дэд хөтөлбөр