Дүрэм, журам

Дүрэм, журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн А/168 тушаалаар "Бага, суурь бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулах журам шинэчлэгдэнэ гарлаа. Журамтай танилцахыг хүсвэл дараах холбоосон дээр дарна уу?