Сургалтын модулиуд

Сургалтын модулиуд


Бага боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сурах бичиг
 • Монгол хэл
  Боловсруулсан баг:
  Л.Эрдэнэчимэг НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн
  С.Отгонбаяр СХД-ийн НТБ-ын төвийн багш
  Ерөнхий редактор:
  Д.Пунцагсүрэн Боловсролын хүрээлэнгийн ЭША
  Хянан тохиолдуулсан:
  Д.Гүндэгмаа PhD, доктор

  Эх бэлтгэсэн:
  Ж.Лувсандаржаа НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн, З.Пүрэвсүрэн НТБҮТ-ийн хэвлэх цехийн ажилтан
 • Математик
  Боловсруулсан баг:
  Б.Батсүрэн НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн, I. IV. V. бүлэг
  Б.Оюун-Эрдэнэ БЗД-ийн НТБ-ын төвийн багш, II. III бүлэг

  Хянан тохиолдуулсан:
  Б.Эрдэнэчимэг Боловсролын хүрээлэнгийн ЭША
  Д.Пунцагсүрэн Боловсролын хүрээлэнгийн ЭША

  Эх бэлтгэсэн:
  В.Лут-Очир НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн, З.Пүрэвсүрэн НТБҮТ-ийн хэвлэх цехийн ажилтан