Ховд аймаг

ХОВД АЙМГИЙН НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Эрхэм зорилго: Эрдэнэт хүмүүний эрдэм боловсрол Эрүүл ашгийг эрхэмлэн суралцах үйл ажиллагаа үйлчилгээг хүргэж, насан туршийн түнш нь байх болно.

Байгуулах шийдвэр: Ховд аймгийн НТБТ-ийг Ховд Засаг даргын 2013 оны 173 тоот захирамжаар Засаг даргын  дэргэдэх ажлын алба болон анх байгуулагдсан бол 2013 оны 12 сараас Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үйл ажиллагаа: Албан бус-Насан  туршийн боловсролын төв нь сургууль завсардсан хүүхэд залуучуудад дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалт болон бүх насны иргэдэд хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан насан туршийн боловсролын 5 чиглэлийн сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг.

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

ДҮЙЦСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТ:

Сургууль завсардсан хүүхэд, залуучуудад дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтаар боловсрол нөхөн олгох сургалт зохион байгуулдаг. 2016-2017 оны хичээлийн жилд аймгийн хэмжээнд 116 хүүхэд, залуучууд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж байна. Үүнд бага боловсролд 153, суурь боловсролд 278, бүрэн дундад 257 хамрагдан суралцаж байна.

НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР:

Амьдрах ухааны чиглэл                   

Гэр бүлийн боловсролын чиглэл

Иргэний боловсролын чиглэл

Ёс суртахуун төлөвшлийн чиглэл

Гоо зүй мэдрэмжийн боловсролын чиглэл

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА:

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ:

2016 оны хичээлийн жилд насан туршийн боловсролын 5 чиглэлийн хүрээнд 52 төрлийн сургалтыг 138 удаа зохион байгуулж,  9223 хүүхэд, насанд хүрэгчдийг хамруулан сургасан байна. Үүнд:

ХОЛБОО БАРИХ:

Хаяг: Жаргалант 6-р баг 1 дүгээр сургуулийн урд НТБТ.

Facebook: Ховд Насан туршийн боловсрол

Имэйл хаяг: khovd@ncle.edu.mn

Захирал Б.Амартайван  /89112636/

Нийгмийн ажилтан Д.Бат-Эрдэнэ /95398861/